Privacy protection
 1. WSTĘP.
 1. Podmiot Edyta Cicha Tasotti wprowadza niniejszą politykę jako mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 1. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Podmiocie.
 1. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Administrator.
 1. Podmiot dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Podmiotu z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Podmiot.
 1. SKRÓTY I DEFINICJE:
 1. Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 1. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 1. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 1. Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 1. Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
 1. Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
 1. Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 1. Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Podmiot powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 1. Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 1. RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
 1. Podmiot oznacza Edyta Cicha Tasotti
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY OGÓLNE
 1. Filary ochrony danych osobowych:
 1. Legalność – Podmiot dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 2. Bezpieczeństwo – zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
 3. Prawa jednostki – umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 4. Rozliczalność – dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
 1. Zasady ochrony danych:

Podmiot przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
  2. rzetelne i uczciwe (rzetelność),
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
 1. System ochrony danych:

System ochrony danych osobowych w Podmiocie składa się z następujących elementów:

  1. Inwentaryzacja danych. Podmiot dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
 • przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych,
 • przypadków przetwarzania danych osób, których Podmiot nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane),
 • przypadków przetwarzania danych dzieci,
 • profilowania,
 • współadministrowania danymi.
  1. Rejestr. Podmiot opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
  1. Podstawy prawne. Podmiot zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze.
 1. Obsługa praw jednostki. Podmiot spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  1. obowiązki informacyjne. Podmiot przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
  1. możliwość wykonania żądań. Podmiot weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
  1. obsługa żądań. Podmiot zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;
  1. zawiadomienie o naruszeniach. Podmiot stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
 1. Minimalizacja. Podmiot realizuje zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
  1. zasady zarządzania adekwatnością danych;
  2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
  3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
 1. Bezpieczeństwo. Podmiot zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
  1. posiada instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  2. dostosowuje środki ochrony danych do ryzyka związanego z utratą danych lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
  3. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.
 1. Przetwarzający. Podmiot dobiera przetwarzających dane na jego rzecz i weryfikuje wymogi co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia).
 1. Eksport danych. Podmiot weryfikuje, czy nie dochodzi do przekazania danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
 1. Privacy by design. zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu przy uruchamianiu nowych projektów i inwestycji uwzględnia się konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 1. Przetwarzanie transgraniczne. Podmiot weryfikuje czy w ramach prowadzonej działalności dochodzi do przetwarzania transgranicznego oraz ustala wiodący organ nadzorczy i główną jednostkę organizacyjną w rozumieniu RODO.
 1. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
 1. Podmiot prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych, w którym inwentaryzuje się i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
 1. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
 1. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Podmiot uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, Podmiot odnotowuje co najmniej:
  1. nazwę czynności,
  2. cel przetwarzania,
  3. opis kategorii osób,
  4. podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
  5. sposób zbierania danych, opis kategorii odbiorców danych,
  6. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA.
 1. Podmiot dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
 1. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne / władza publiczna, uzasadniony cel) – Podmiot dookreśla podstawę w czytelny sposób. W zakresie żywotnych interesów wskazuje kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
 1. wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczanie itp.).
 1. Kierownik komórki organizacyjnej Podmiotu ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes podmiotu, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes podmiotu.
 1. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH.
 1. Podmiot dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
 1. Podmiot ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczanie na stronie na stronie internetowej informacji związanych z Polityką prywatności, metodach kontaktu w celu realizacji praw jednostki w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Podmiot dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
 1. Podmiot wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
 1. W celu realizacji praw jednostki podmiot zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez podmiot, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
 1. podmiot dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
 1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE.
 1. Podmiot określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
 1. Podmiot informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
 1. Podmiot informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
 1. Podmiot określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
 1. Podmiot informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 1. Podmiot informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
 1. Podmiot informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 1. Podmiot bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 1. ŻĄDANIA OSÓB.
 1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Podmiot wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Podmiot może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
 1. Nieprzetwarzanie. Podmiot informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
 1. Odmowa. Podmiot informuje osobę w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
 1. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych podmiot informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych podmiot nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
 1. Kopie danych. Na żądanie podmiot wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Podmiot wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
 1. Sprostowanie danych. Podmiot dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Podmiot ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych podmiot informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 1. Uzupełnienie danych. Podmiot uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Podmiot ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. podmiot nie musi przetwarzać danych, które są podmiotowi zbędne). Podmiot może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez podmiot procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 1. Usunięcie danych.

Podmiot zapewnia sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez podmiot, podmiot podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych podmiot informuje osobę o odbiorach danych, na żądanie tej osoby.

Na żądanie osoby podmiot usuwa dane, gdy:

  1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
  2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
  6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).
 1. Ograniczenie przetwarzania. Podmiot dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Podmiot nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie podmiotu zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania podmiot przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Podmiot informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych podmiot informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 1. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Podmiot wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona podmiotowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych podmiotu.
 1. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez podmiot w oparciu o uzasadniony interes podmiotu lub o powierzone podmiotowi zadanie w interesie publicznym, Podmiot uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie podmiotu ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli podmiot prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Podmiot uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania zrealizowanego w interesie publicznym.
 1. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez podmiot na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), podmiot uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 1. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli podmiot przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, podmiot zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie podmiotu, chyba że taka automatyczna decyzja:
 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a podmiotem,
 2. jest wprost dozwolona przepisami prawa,
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie odwołując osoby.
 1. MINIMALIZACJA.
 1. Podmiot dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:
 1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
 2. dostępu do danych,
 3. czasu przechowywania danych.
 1. Podmiot zweryfikował zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzania danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
 1. Podmiot stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).
 1. Podmiot stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
 1. Podmiot dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
 1. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach wewnętrznych Podmiotu.
 1. Podmiot kontroluje cykl życia danych osobowych, w tym weryfikuje dalszą przydatność danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
 1. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów wykorzystywanych w podmiocie, jak również ze zbiorów w formie dokumentowej.
 1. BEZPIECZEŃSTWO.
 1. Podmiot zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez podmiot.
 1. Podmiot przeprowadził i udokumentował analizę adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Podmiot zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberprzestępstwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
 1. Podmiot kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania.
 1. Podmiot przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii.
 1. Podmiot analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 1. Podmiot ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania.
 1. Podmiot dokłada starań, aby zidentyfikować, ocenić i zgłosić naruszenie ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.
 1. PRZETWARZAJĄCY.

Podmiot przyjął wymagania co do warunków i treści umowy powierzenia przetwarzania danych i korzysta z ustalonego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych jako katalogu wymagań minimalnych w celu kontroli spełnienia wymogów ochrony danych osobowych z podmiotami współpracującymi.

 1. EKSPORT DANYCH.
 1. Podmiot rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 1. Abu uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Podmiot okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.
 1. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI.
 1. Podmiot zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
 1. Zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Podmiot uwzględniają zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz minimalizacji.
Contact
details
Are you interested cooperation?
Contact with US

Headquarters

Tasotti
Złota 34 - 38
62-800 Kalisz
Poland

Work hours

Monday to Friday:
8:00 - 16:00

Contact us

Phone: (+48) 62 753 63 54
Fax: (+48) 62 753 63 55

Contact form